Zakup klimatyzacji bez usługi montażu

Zakup urządzenia bez usługi montażu

 

  1. Na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 881 ze zm.) Klient zawierając Umowę Sprzedaży, której przedmiot stanowi produkt zawierający fluorowane gazy cieplarniane zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stwierdzającego podpisanie umowy z przedsiębiorstwem instalacyjnym posiadającym uprawnienia do instalacji urządzeń zawierających gazy cieplarniane.
  2. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest również z Klientem posiadającym certyfikat personalny o którym mowa ww. Ustawie, który dokonuje zakupu urządzeń zawierających gazy cieplarniane na użytek własny.